Montegrappa

ปากกา “ซามูไร” เครื่องประดับที่จับมาเขียนได้

“เมื่อคมดาบแกร่งกล้ากว่าปลายปากกา” (When the Sword Was Mightier Than the Pen.) Montegrappa ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแห่งเครื่องเขียนสัญชาติอิตาลี ใช้จินตนาการบรรเจิดเพ... ดูทั้งหมด